Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – De definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

HONIGMARKETING:

is een handelsnaam van de eenmanszaak Honig Marketing en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68721838. Honig Marketing is gevestigd in (1363 BK Almere aan de Luxemburgstraat 18.

Medewerker:

Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan HONIG MARKETING al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.

Opdrachtgever:

de natuurlijke- of rechtspersoon die aan HONIG MARKETING opdracht wil of heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden (in de ruimste zin van het woord).

Abonnee:

de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor een abonnement van een van de diensten van HONIG MARKETING.

Partijen:

Opdrachtgever en HONIG MARKETING tezamen.

Persoonsgegevens:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Werkzaamheden/Dienst(verlening):

alle werkzaamheden of diensten waartoe opdracht is gegeven, of die door HONIG MARKETING uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Bescheiden:

alle door Opdrachtgever aan HONIG MARKETING ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst door HONIG MARKETING vervaardigde of verzamelde gegevens en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht.

Intellectuele eigendom(srechten):

alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen.

Opdracht/Overeenkomst:

elke afspraak tussen Opdrachtgever en HONIG MARKETING tot het verrichten van Werkzaamheden door HONIG MARKETING ten behoeve van Opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen, toepasselijkheid en totstandkoming van de Overeenkomst

 

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij HONIG MARKETING zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor HONIG MARKETING voortvloeiende Werkzaamheden en alle andere eventuele daarmee samenhangende rechtsverhoudingen tussen HONIG MARKETING en Opdrachtgever, dan wel de rechtsopvolger van Opdrachtgever.

2.2

Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.

2.3

Met het woord schriftelijk wordt ook gedoeld op elektronische communicatie zoals, maar niet uitsluitend, e-mail en WhatsApp. Elektronische communicatie tussen Partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

2.4

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door HONIG MARKETING uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6

De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en HONIG MARKETING weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen Partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

2.7

De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van HONIG MARKETING en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en HONIG MARKETING.

2.8

Het staat Partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

2.9

HONIG MARKETING is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

2.10

Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen Partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.11

Bepalingen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

2.12

Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HONIG MARKETING als zodanig, onder uitdrukkelijke uitsluitingen van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De voor HONIG MARKETING werkzame personen, partijen, vennoten, en bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden aan of persoonlijk aansprakelijk vanwege een aanvaarde Opdracht.

 

Artikel 3 – Contractduur, (tussentijdse) beëindiging en de gevolgen daarvan

 

3.1

Een Opdracht/Overeenkomst gaat in op de tussen Partijen overeengekomen aanvangsdatum en eindigt van rechtswege op de tussen Partijen overeengekomen datum of op het moment dat het verlenen van de Dienst is voltooid.

3.2

Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wil beëindigen, is HONIG MARKETING gerechtigd annuleringskosten ter hoogte van de resterende periode in rekening te brengen, tenzij tussen Partijen anders wordt overeengekomen.

3.3

Indien geen duur van de Overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.4

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen Partijen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd tussentijds per aangetekende brief beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3.5

HONIG MARKETING heeft daarnaast het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is of zal worden verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is of zal worden verleend, in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is of zal worden gelegd of indien Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

3.6

In geval van beëindiging van de Overeenkomst vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen HONIG MARKETING reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij Opdrachtgever bewijst dat HONIG MARKETING ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die HONIG MARKETING vóór de datum van beëindiging heeft gefactureerd blijven, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd. Niet betaalde bedragen door Opdrachtgever worden op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar.

 

Artikel 4 – Uitvoering en levering

 

4.1

HONIG MARKETING zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De verplichtingen van HONIG MARKETING op basis van de Overeenkomst dragen het karakter van enkel een inspanningsverbintenis.

4.2

Partijen bepalen in de Overeenkomst de leveringstermijn en data alsmede de plaats en wijze waarop de Dienst wordt geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de gegevens, de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van Opdrachtgever en relevante derden. Een eventueel in de Overeenkomst genoemde (leverings)termijn geldt ook niet als fatale termijn. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen. Overschrijding van overeengekomen levertijden, ongeacht de oorzaak ervan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3

Indien een gefaseerde uitvoering van de Overeenkomst is overeengekomen, is HONIG MARKETING gerechtigd de aanvang van de Dienst die tot een volgende fase behoort uit te stellen totdat Opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.4

HONIG MARKETING is niet verplicht aanwijzingen op te volgen van Opdrachtgever indien deze de inhoud of omvang van de overeengekomen Dienst wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen wel worden opgevolgd, zullen de desbetreffende Werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van HONIG MARKETING en zal HONIG MARKETING hiervan melding maken aan Opdrachtgever.

4.5

HONIG MARKETING is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

4.6

Een Dienst zal tussen Partijen als geaccepteerd gelden indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na aflevering van de betreffende Dienst schriftelijk gedetailleerd heeft onderbouwd waarom de Dienst niet wordt geaccepteerd. Indien de Dienst niet is geaccepteerd en Opdrachtgever met afdoende middelen kan aantonen dat de geleverde Dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient HONIG MARKETING de Dienst binnen een redelijke termijn te vervangen of aan te passen. Als Opdrachtgever de Dienst weer niet accepteert, zullen Partijen dezelfde procedure nogmaals doorlopen. Deze procedure zal telkens worden herhaald indien tijdens de hernieuwde acceptatietest wederom door Opdrachtgever wordt onderbouwd waarom de geleverde Dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

 

Artikel 5 – Werkzaamheden gericht op Online advertentie beheer

 

5.1

Dit artikel is van toepassing op door Opdrachtgever van HONIG MARKETING af te nemen Dienst op het gebied van Online advertentie beheer en campagnemanagement, waaronder – maar niet beperkt tot – Werkzaamheden op het gebied van SEO, SEA, social media (advertentie) beheer en/of een daarmee samenhangende Dienst, hierna te noemen “Online advertentie beheer”.

5.2

Voor zover door HONIG MARKETING vooraf in een plan of anderszins prognoses zijn gedaan over mogelijke resultaten van advertentiecampagnes, zijn dit slechts schattingen en binden deze HONIG MARKETING niet.

5.3

Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan HONIG MARKETING aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat het advertentiemateriaal steeds is opgesteld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – maar niet beperkt – de Nederlandse Reclame Code en staat Opdrachtgever er tevens voor in dat dit advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op (Intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever HONIG MARKETING voor alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg zijn.

5.4

Indien Opdrachtgever – al dan niet via derden – advertentiemateriaal aan HONIG MARKETING aanlevert, staat Opdrachtgever er voor in dat het advertentiemateriaal voldoet aan de technische specificaties zoals door HONIG MARKETING vooraf aan Opdrachtgever medegedeeld en het advertentiemateriaal vrij is van technische gebreken. Indien van het voorgaande geen sprake is, vrijwaart Opdrachtgever HONIG MARKETING voor alle vorderingen van derden en andere schade die daarvan het gevolg zijn.

5.5

HONIG MARKETING zal de kosten en/of voorschotten voor Online advertentie beheer vooraf in rekening brengen, tenzij anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien geen tijdige betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden zal door HONIG MARKETING geen (verdere) uitvoering worden gegeven aan de werkzaamheden tot Online advertentie beheer.

5.6

Het tussen Partijen afgesproken advertentiebudget betreft een indicatief bedrag en wordt door advertentieplatformen rechtstreeks bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Het uiteindelijk in rekening gebrachte bedrag kan daarom afwijken van het vooraf vastgesteld advertentiebudget. HONIG MARKETING is niet aansprakelijk indien het door advertentieplatformen gefactureerde bedrag afwijkt van het indicatieve advertentiebudget.

5.7

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, verstrekt Opdrachtgever HONIG MARKETING alle benodigde informatie voor toegang tot accounts, indien nodig ook accounts van derden. HONIG MARKETING heeft echter alleen verplichtingen jegens Opdrachtgever en is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deze derden.

5.8

Indien Opdrachtgever – of een Partij ten behoeve van Opdrachtgever – cookies of analyse data van (eind)gebruikers plaatst of leest, erkent Opdrachtgever met die activiteiten volledig verantwoordelijk te zijn voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en erkent Opdrachtgever dat in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid op HONIG MARKETING rust. Opdrachtgever moet eindgebruikers toereikende informatie verschaffen in de vorm van een cookie‐policy, voordat Opdrachtgever tot plaatsing en uitlezing van cookies overgaat. Opdrachtgever zal dit steeds op verzoek van HONIG MARKETING schriftelijk aantonen.

5.9

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door HONIG MARKETING geleden of nog te lijden schade als gevolg van overtreding door Opdrachtgever van (toepasselijke) wet- en regelgeving of het niet-nakomen van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart HONIG MARKETING volledig voor alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders.

5.10

Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen wordt uitgegaan van de administratie- en meetsystemen van HONIG MARKETING.

5.11

In geval van onderbreking, (vermoedelijke) beïnvloeding of een afwijking van de meetsystemen van HONIG MARKETING, is HONIG MARKETING gerechtigd de nog verschuldigde vergoeding te berekenen aan de hand van redelijkerwijze in te schatten resultaten, al dan niet op basis van eerdere meetresultaten.

5.12

HONIG MARKETING is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van in opdracht van Opdrachtgever geplaatste advertenties.

Artikel 6 – Werkzaamheden gericht op het bouwen/ontwikkelen van websites

 

6.1

Dit artikel is van toepassing op door Opdrachtgever van HONIG MARKETING af te nemen Dienst op het gebied van het bouwen en ontwikkelen van een website en/of daarmee samenhangende Dienst.

6.2

HONIG MARKETING zal zich inspannen de website te bouwen c.q. Dienst te verrichten overeenkomstig de in de Overeenkomst opgenomen specificaties.

6.3

Bij alle in dit artikel genoemde opdrachten zullen de kosten vooraf in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4

HONIG MARKETING heeft het recht een schriftelijk akkoord te verlangen op een ontwerp en/of concept van de website en/of Dienst alvorens met de ontwikkeling te starten, en de ontwikkeling op te schorten en de eventueel uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen tot dit akkoord is ontvangen.

6.5

Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, verleent HONIG MARKETING het exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare recht op de website en/of Dienst toe aan Opdrachtgever.

6.6

In afwijking van het voorgaande zal de website en/of Dienst, indien Opdrachtgever deze vóór het moment van acceptatie openbaar maakt of anderszins gebruikt voor productie- of operationele doeleinden, al als volledig geaccepteerd gelden vanaf het begin van dat gebruik.

6.7

Voor, tijdens en na de oplevering van de website en/of Dienst is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website en/of Dienst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de website en/of Dienst te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de Overeenkomst, geldende wet- of regelgeving, de openbare orde, de goede zeden of op anderszins onrechtmatige wijze. Opdrachtgever vrijwaart HONIG MARKETING voor alle vorderingen van derden en overige schade ter zake van overtreding van het hiervoor bepaalde.

6.8

Indien de Intellectuele eigendomsrechten op (een deel van) de website en/of Dienst toekomt aan licentiegevers van HONIG MARKETING, zal Opdrachtgever gebonden zijn aan de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden, hetgeen van invloed is op dit artikel.

6.9

HONIG MARKETING is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en is ook niet gehouden om eventuele fouten aan de website en/of Dienst te herstellen indien deze ontstaan zijn als gevolg van een aanpassing van de website en/of Dienst, van welke aard dan ook, die niet door HONIG MARKETING is aangebracht en/of door het gebruik van de website en/of Dienst op een wijze die niet is toegestaan ingevolge de Overeenkomst en/of onjuist gebruik van de website en/of Dienst door Opdrachtgever, alsmede begrepen invoerfouten of fouten die verband houden met de door Opdrachtgever gebruikte gegevens.

6.10

Indien de website en/of Dienst in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

6.11

Nadat Opdrachtgever de website en/of Dienst heeft geaccepteerd, zal HONIG MARKETING kosten in rekening brengen voor het verrichten van verdere (herstel)Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever met betrekking tot de geaccepteerde website en/of Dienst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.12

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert HONIG MARKETING niet dat de website en/of Dienst (goed) functioneert in combinatie met alle programmatuur (waaronder webbrowsers, en/of apparatuur) of dat de website en/of Dienst zonder storingen, onderbrekingen of andere fouten functioneert en/of bereikbaar is.

 

 

 

Artikel 7 – Gegevens die nodig zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst

 

7.1

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke HONIG MARKETING overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van HONIG MARKETING te stellen. Hieronder dienen mede te worden begrepen de documenten die HONIG MARKETING zegt nodig te hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan HONIG MARKETING te verstrekken.

7.2

HONIG MARKETING heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

7.3

Opdrachtgever is gehouden om HONIG MARKETING onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.4

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan HONIG MARKETING ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. HONIG MARKETING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of niet volledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan HONIG MARKETING zijn verstrekt.

7.5

De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.6

Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden aan deze geretourneerd. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van Bescheiden.

 

Artikel 8 – Betaling(svoorwaarden)

 

8.1

De tarieven van HONIG MARKETING zijn niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de verleende Opdracht/Dienst.

8.2

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.

8.3

Indien geen prijs(afspraak) wordt overeengekomen, zal het bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het bedrag zal dan worden berekend en vastgesteld volgens de gebruikelijke uurtarieven van HONIG MARKETING, geldende in de periode waarin de Werkzaamheden werden verricht. Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4

Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.

8.5

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of voorcalculaties van HONIG MARKETING slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Alleen wanneer Partijen dat zijn overeengekomen, is HONIG MARKETING verplicht om Opdrachtgever te informeren wanneer een voorcalculatie of begroting overschreden wordt.

8.6

Alle door HONIG MARKETING schriftelijk of elektronisch weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten of verschrijvingen. HONIG MARKETING is niet gebonden aan dergelijke fouten en/of verschrijvingen.

8.7

Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum. De betaling geschiedt ten kantore van HONIG MARKETING in euro of door middel van stortingen op de bankrekening van HONIG MARKETING, zonder enig recht op korting of verrekening.

8.8

De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste open staan, ook als Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere of andere factuur.

8.9

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan HONIG MARKETING de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor externe deskundigen.

8.10

HONIG MARKETING heeft het recht een goed en/of Dienst die zich nog onder HONIG MARKETING bevindt onder zich te houden zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht of de betalingsachterstand betrekking heeft op een goed en/of Dienst die HONIG MARKETING nog onder zich houdt.

8.11

Aanmerkingen of klachten over verzonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de betreffende factuur, nota of declaratie schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan zij als geaccepteerd gelden. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling niet op.

8.12

HONIG MARKETING is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren. HONIG MARKETING mag voorschotten verrekenen met nog openstaande facturen.

8.13

Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door HONIG MARKETING.

8.14

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van HONIG MARKETING daartoe aanleiding geeft, is HONIG MARKETING gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door HONIG MARKETING te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is HONIG MARKETING gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan HONIG MARKETING, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is direct opeisbaar.

8.15

Bij het aangaan van de overeenkomst is HONIG MARKETING gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of de Overeenkomst. HONIG MARKETING is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan te passen ingeval van overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of ingeval van verhoging van het budget. De borgsom kan bij afloop van de Overeenkomst verrekend worden met de laatste door Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.

 

Artikel 9 – Overmacht

 

9.1

Indien HONIG MARKETING zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – ziekte van Medewerkers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat HONIG MARKETING alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

9.2

Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

9.3

Voor zover HONIG MARKETING ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is HONIG MARKETING gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 

10.1

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van HONIG MARKETING is de totale aansprakelijkheid van HONIG MARKETING wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde overeengekomen (garantie)verplichting, beperkt tot vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van HONIG MARKETING wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van HONIG MARKETING beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Een reeks met elkaar samenhangende tekortkomingen wordt aangemerkt als één tekortkoming.

10.2

De aansprakelijkheid van HONIG MARKETING voor indirecte schade, gevolgschade, ziekte van Medewerkers, storingen in het computernetwerk, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade in verband met het gebruik van door Opdrachtgever aan HONIG MARKETING voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden of met de inschakeling van door Opdrachtgever aan HONIG MARKETING voorgeschreven derden is uitgesloten. Tevens is uitgesloten de aansprakelijkheid van HONIG MARKETING wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

10.3

HONIG MARKETING is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door Opdrachtgever afgesloten verzekering.

10.4

De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van HONIG MARKETING, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van HONIG MARKETING uit hoofde van dit algemene gedeelte van deze algemene voorwaarden en eventuele bijlagen geheel onverlet.

10.5

Tenzij nakoming door HONIG MARKETING blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van HONIG MARKETING wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts nadat Opdrachtgever HONIG MARKETING onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor nakoming alsnog wordt gesteld en HONIG MARKETING ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat HONIG MARKETING in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.6

Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding geldt steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HONIG MARKETING meldt. Indien HONIG MARKETING niet binnen bovengenoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal HONIG MARKETING ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.

10.7

Het gebruik door Opdrachtgever van de Dienst komt volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. HONIG MARKETING accepteert geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart HONIG MARKETING voor vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of voortvloeiende uit het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever.

10.8

Opdrachtgever vrijwaart HONIG MARKETING voor alle vorderingen van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan derden is geleverd en dat mede bestond uit door HONIG MARKETING geleverde Werkzaamheden, apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade door die Werkzaamheden, apparatuur, programmatuur of andere materialen is veroorzaakt.

10.9

Het bepaalde in dit artikel alsmede alle overige in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan HONIG MARKETING zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

10.10

Iedere vordering tot schadevergoeding tegen HONIG MARKETING vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11 – Exclusiviteit en anti-ronselbeding

 

11.1

Opdrachtgever verleent aan HONIG MARKETING voor de duur van de Overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

11.2

Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers van HONIG MARKETING aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.

11.3

Voor iedere inbreuk op de in dit artikel opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding vermeerderd met € 500,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van HONIG MARKETING om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van HONIG MARKETING zowel in als buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling – alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 

12.1

De rechten van Intellectuele eigendom op al hetgeen HONIG MARKETING gebruikt en/of ter beschikking stelt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij HONIG MARKETING of haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst of deze voorwaarden strekt tot overdracht van rechten van Intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Dienst voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden.

12.3

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele eigendom uit de resultaten van de Dienst te verwijderen en/of te wijzigen. HONIG MARKETING doet uitdrukkelijk geen afstand van haar persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet

12.4

Alle door HONIG MARKETING verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklists, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van HONIG MARKETING openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door HONIG MARKETING en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met HONIG MARKETING.

12.5

Alle door HONIG MARKETING geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van HONIG MARKETING. Na afloop of opzegging van de Overeenkomst kan HONIG MARKETING Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.

12.6

Opdrachtgever vrijwaart HONIG MARKETING voor alle aanspraken van derden ter zake van Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen Partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

12.7

Bij overtreding van de in lid 3 tot en met 5 opgenomen bepalingen is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan HONIG MARKETING ter hoogte van € 10.000, onverminderd het recht van HONIG MARKETING om een schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 13 – Privacy en geheimhouding

 

13.1

HONIG MARKETING verwerkt de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte Persoonsgegevens in overeenstemming met de op HONIG MARKETING rustende verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

13.2

Opdrachtgever staat er jegens HONIG MARKETING voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart HONIG MARKETING voor elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens in het kader van de Overeenkomst.

13.3

Voor zover HONIG MARKETING in het kader van haar Dienstverlening voor opdrachtgever is aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens, verwerkt zij enkel die gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van haar Dienstverlening en administratie. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor HONIG MARKETING en zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij HONIG MARKETING daartoe krachtens wet- en/of regelgeving verplicht is.

13.4

HONIG MARKETING zal, waar technisch mogelijk, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

13.5

HONIG MARKETING zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de in opdracht van Opdrachtgever te verwerken Persoonsgegevens te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking. HONIG MARKETING zal de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

13.6

Opdrachtgever zal op eigen initiatief met HONIG MARKETING bespreken: de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van Persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

13.7

Opdrachtgever erkent volledig bekend te zijn met de door HONIG MARKETING te voeren technische en organisatorische maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

13.8

Indien zich, ondanks het feit dat HONIG MARKETING de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, kan Opdrachtgever HONIG MARKETING niet aansprakelijk stellen voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.

13.9

Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar het oordeel van HONIG MARKETING, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt de doorvoering daarvan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats en accepteert HONIG MARKETING geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.

13.10

Opdrachtgever vrijwaart HONIG MARKETING volledig voor alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door HONIG MARKETING getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in dit artikel niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.

13.11

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.12

HONIG MARKETING behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

 

 

 

Artikel 14 – Vervaltermijn

 

14.1

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens HONIG MARKETING in verband met het verrichten van Werkzaamheden door HONIG MARKETING, in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling.

 

Artikel 15 – Schikking, bemiddeling, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

15.1

Indien een geschil tussen Partijen niet in der minne kan worden beslecht, zal het geschil, alvorens het voor te leggen aan de rechter, worden voorgelegd aan daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van Partijen om de mogelijkheden van een schikking te beproeven.

15.2

Op deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en eventuele bijlagen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.3

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

15.4

Geschillen die tussen HONIG MARKETING en Opdrachtgever ontstaan in het kader van of in verband met deze algemene voorwaarden, eventuele bijlagen en/of de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland met als zittingsplaats Almere, behoudens voor zover het dwingend recht zich daartegen verzet.

Begin met chatten!
Contact opnemen?
Hallo, hoe kunnen wij je van dienst zijn?